Steven Peterson

Steven Peterson là người gốc Anh làm việc tại Việt Nam, Anh đồng hành cho nhiều ứng dụng công nghệ nổi tiếng trên thế giới.